fbpx

Casino Royale film 2006

Özellikle de Bond severler belki de, tahmin etmeyecekleri, fazla popüler olmayan Daniel Craig’in, yeni Bond filmine neler getirebilece?i konusunda endi?elerini dile getirmi?lerdir. Yönetmen koltu?unda ikinci kez Martin Campbell, yeni bir Bond ve yeni senaristlerle beyazperdeye sunulan Casino Royale, genel olarak ele?tirmenlerden iyi not alm??t?r. Filmin kalitesinde senaristlerin etkisinin oldu?unu söyleyenler, bunun yan? s?ra James Bond rolünde Daniel Craig’i ba?ar?l? bulanlar da olmu?tur. Casino Royale, ?ngiliz gazeteci, yazar Ian Fleming’in 1953’te yay?nlanan ayn? adl? roman?ndan, sinemaya uyarlanan 2006 yap?m? casus filmi. Yönetmenli?ini Martin Campbell’?n yapt??? Casino Royale, sinema tarihinin en uzun seriye sahip olan James Bond filmlerinin yirmi birincisi. Seriden ayr? bir filmi daha olan Casino Royale, ABD ve ?ngiltere ortak yap?m?.

 • M, paran?n asla yat?r?lmad???n? aç?klay?nca Bond, Vesper’?n kendisine ihanet etti?ini anlar.
 • Le Chiffre, mü?terilerinin kaybetti?i paray? telafi etmek için Karada?’daki Casino Royale’de yüksek bahisli bir Texas hold’em turnuvas? düzenler.
 • Judi Dench, bu filmde oldu?u gibi, on yedinci Bond filmi ‘Alt?n Göz’ filminden beri ‘M’, karakterini oynam??t?r.
 • MI6 Ajan? James Bond, Prag’daki ?ngiliz Büyükelçili?i’ndeki hain bölüm ?efi Dryden ve irtibat? Fisher adl? iki hedefi öldürerek 00 ajan statüsüne terfi eder.
 • Serinin son dört filminde ba? karakter, ‘James Bond’u canland?ran Pierce Brosnan’?n yerini Daniel Craig al?r.

?yi bir ki?i izlenimi veren, öldürmesi gayet kolay ve normal görünen James Bond, bu filmde ki?ili?i sorgulanabilecek, zaman zaman kendisiyle de çeli?en bir portreyle izleyicinin kar??s?na ç?kar. Sevgilileri, Bond k?zlar? da; Bond’a ba??ml?, her yönüyle sad?k görüntüden s?yr?lm??, ba??ms?zl???n? ilan etmi? görünür. Önceki Bond filmlerinin k?yas?ya ele?tirilen bir yönü, inand?r?c?l?ktan uzak olu?uydu.

Log in or sign up for Rotten Tomatoes

Ba?l?ca rollerini, Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino payla??r. Martin Campbell, Bond filmlerinin on yedincisi, magic money maze slot Alt?n Göz’de yine yönetmen olarak görev al?r. Senaryosunda, Robert Wade ve Neal Purvis yan? s?ra Paul Haggis’in imzas? var.

 • Bond, oyun s?ras?nda Le Chiffre’e kar?? üstünlük sa?layarak oyunu kazan?yor gibi görünür.
 • Ele?tirmenler Craig’in karakteri yeniden ke?fetmesini ve filmin önceki Bond filmlerinin kinayelerinden ayr?lmas?n? vurgulayarak, ezici bir ço?unlukla olumlu ele?tiriler ald?.
 • Önceki Bond filmlerinin k?yas?ya ele?tirilen bir yönü, inand?r?c?l?ktan uzak olu?uydu.
 • Tren yolculuklar? s?ras?nda birbirlerini de?erlendirir ve içgörülü tahminlerde bulunurlar.
 • Uganda’da, gizemli bir ki?i Bay White, Lord’un Direni? Ordusu’nun yüksek rütbeli bir üyesi olan Steven Obanno’yu teröristlere çal??an bir Arnavut bankac? olan Le Chiffre ile tan??t?r?r.

Casino Royale, serinin ilk filmi, Dr. No’da yer alan konulara; James Bond’un, romandaki ajan 007 kod ad?yla ba?lad??? göreve geri dönü? yapar.Yazar Ian Fleming’in, Casino Royale (roman) hariç, James Bond serisi on üç roman? daha bulunur. Judi Dench, bu filmde oldu?u gibi, on yedinci Bond filmi ‘Alt?n Göz’ filminden beri ‘M’, karakterini oynam??t?r. Filmin yap?mc?s?, son alt? Bond filmine imza atan isimler; Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson. Casino Royale, serinin son yirmi bölümünde süregelen çizginin d???na ç?karak köklü bir de?i?ime gider. Filmin ba? karakteri James Bond ve Bond k?zlar?, olarak tabir edilen kad?n karakterleri de bu de?i?imin içinde görmek mümkün.

Movie Info

MI6 Ajan? James Bond, Prag’daki ?ngiliz Büyükelçili?i’ndeki hain bölüm ?efi Dryden ve irtibat? Fisher adl? iki hedefi öldürerek 00 ajan statüsüne terfi eder. Size daha iyi hizmet sunmak, içerik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek için çerezler arac?l??? ile internet tarama verileri topluyoruz.

 • Aston Martin DBS V12’sinden bir panzehir ve defibrilatör alan Bond bay?l?r ama Vesper arkas?ndan yeti?erek onu kurtar?r.
 • Casino Royale, tüm bu de?i?ikliklerle serinin ilk bölümünde i?lenilen konular?na iddial? bir geri dönü? yapar.
 • Casino Royale, ?ngiliz gazeteci, yazar Ian Fleming’in 1953’te yay?nlanan ayn? adl? roman?ndan, sinemaya uyarlanan 2006 yap?m? casus filmi.
 • Bond, binan?n yüzdürme cihazlar?n? vurur ve temelin Büyük Kanal’a batmas?na neden olur.
 • Casino Royale, serinin ilk filmi, Dr. No’da yer alan konulara; James Bond’un, romandaki ajan 007 kod ad?yla ba?lad??? göreve geri dönü? yapar.Yazar Ian Fleming’in, Casino Royale (roman) hariç, James Bond serisi on üç roman? daha bulunur.
 • Filmin mekan çekimleri Çekya, Bahamalar, ?talya ve Birle?ik Krall?k’ta Barrandov Stüdyolar? ve Pinewood Stüdyolar?’nda in?a edilen iç setlerle gerçekle?tirildi.

Bond filmlerine özgü müzi?i, bunun bir James Bond filmi oldu?unu yeterince gösterir. Bond bir MI6 hastanesinde uyan?r ve Mathis’i hain olarak tutuklatt?r?r. Pokerde kazand??? paray? aktaran Bond, Vesper ile birlikte iyile?mek için beraber vakit geçirmeye ba?lar. M, paran?n asla yat?r?lmad???n? aç?klay?nca Bond, Vesper’?n kendisine ihanet etti?ini anlar. Onu, paran?n teslim edilmesine kadar takip eder, burada silahl? adamlar onu tespit ettikten sonra onu esir al?r.

Son Eklenen Listeler

Le Chiffre, mü?terilerinin kaybetti?i paray? telafi etmek için Karada?’daki -‘de yüksek bahisli bir Texas hold’em turnuvas? düzenler. MI6, Le Chiffre’nin poker’de yenilmesi halinde, mü?terileri hakk?nda bilgi kar??l???nda ?ngiliz hükûmetine s???nmaya zorlayaca??na inanarak turnuvaya Bond’u gönderir. Bond, 10 milyon dolar paray? koruyan bir ?ngiliz Hazine ajan? olan Vesper Lynd ile tan??t?r?l?r. Tren yolculuklar? s?ras?nda birbirlerini de?erlendirir ve içgörülü tahminlerde bulunurlar.

 • Yap?m ?irketi Sony Pictures Entertainment’?n film çekilmeden önce James Bond karakterini Daniel Craig’in oynayaca??n? aç?klamas?n?n ard?ndan ele?tiriler ba?lar.
 • Obanno, Le Chiffre’yi pusuya dü?ürür, ancak paray? geri kazanmak için oynamaya devam etmesine izin verir.
 • Casino Royale, serinin son yirmi bölümünde süregelen çizginin d???na ç?karak köklü bir de?i?ime gider.
 • Filmin kalitesinde senaristlerin etkisinin oldu?unu söyleyenler, bunun yan? s?ra James Bond rolünde Daniel Craig’i ba?ar?l? bulanlar da olmu?tur.

Bond, binan?n yüzdürme cihazlar?n? vurur ve temelin Büyük Kanal’a batmas?na neden olur. Silahl? adamlar? öldürür, ancak Vesper yükselen suya dalan bir asansörde hapsedilir. Bond’un kendisini kurtarmas?n? önlemek için kendini içeri kilitledikten sonra bo?ulur; Bond Vesper’?n bedenini kurtar?r ama onu canland?rmak için art?k çok geçtir. Uganda’da, gizemli bir ki?i Bay White, Lord’un Direni? Ordusu’nun yüksek rütbeli bir üyesi olan Steven Obanno’yu teröristlere çal??an bir Arnavut bankac? olan Le Chiffre ile tan??t?r?r.

Beyazperde Ele?tirisi

Bu bölümde ise; Bond’un iyi olmayan yönleri,’Katil olman?n sorgusu, ‘herkes bu kadar rahat cinayet i?leyebilir mi? ‘ tarz? konular, normale dayand?r?lmadan temaya i?lenmi?, bir nevi bu ele?tirinin önüne bir set çekilmi?tir. Casino Royale, tüm bu de?i?ikliklerle serinin ilk bölümünde i?lenilen konular?na iddial? bir geri dönü? yapar.

 • Yönetmenli?ini Martin Campbell’?n yapt??? Casino Royale, sinema tarihinin en uzun seriye sahip olan James Bond filmlerinin yirmi birincisi.
 • Filmin yap?mc?s?, son alt? Bond filmine imza atan isimler; Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson.
 • Casino Royale, 14 Kas?m 2006’da Odeon Leicester Meydan?’nda prömiyer yapt?.
 • Silahl? adamlar? öldürür, ancak Vesper yükselen suya dalan bir asansörde hapsedilir.
 • Travma geçiren Vesper’? teselli eden Bond, Le Chiffre’e kar?? oyunu kaybeder.

-, 14 Kas?m 2006’da Odeon Leicester Meydan?’nda prömiyer yapt?. Ele?tirmenler Craig’in karakteri yeniden ke?fetmesini ve filmin önceki Bond filmlerinin kinayelerinden ayr?lmas?n? vurgulayarak, ezici bir ço?unlukla olumlu ele?tiriler ald?. Dünya çap?nda 606 milyon dolar has?lat elde ederek 2012’de Skyfall vizyona girene kadar en yüksek has?lat yapan James Bond filmi oldu. Yap?m ?irketi Sony Pictures Entertainment’?n film çekilmeden önce James Bond karakterini Daniel Craig’in oynayaca??n? aç?klamas?n?n ard?ndan ele?tiriler ba?lar.

Casino Royale Filmi Oyuncular? »

Serinin son dört filminde ba? karakter, ‘James Bond’u canland?ran Pierce Brosnan’?n yerini Daniel Craig al?r. Oyuncu seçimi, James Bond olarak Pierce Brosnan’?n yerini alacak yeni bir aktör için geni? çapl? bir ara?t?rmay? içeriyordu; Ekim 2005’te duyurulan Craig’in seçimi tart??malara yol açt?. Filmin mekan çekimleri Çekya, Bahamalar, ?talya ve Birle?ik Krall?k’ta Barrandov Stüdyolar? ve Pinewood Stüdyolar?’nda in?a edilen iç setlerle gerçekle?tirildi.

 • Pokerde kazand??? paray? aktaran Bond, Vesper ile birlikte iyile?mek için beraber vakit geçirmeye ba?lar.
 • Filmin kalitesinde senaristlerin etkisinin oldu?unu söyleyenler, bunun yan? s?ra James Bond rolünde Daniel Craig’i ba?ar?l? bulanlar da olmu?tur.
 • Size daha iyi hizmet sunmak, içerik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek için çerezler arac?l??? ile internet tarama verileri topluyoruz.
 • Le Chiffre onlar? terk edilmi? bir gemiye getirir ve Bond’a kazand??? paran?n banka hesab? ?ifresini aç?klamas? için i?kence yapar, ancak Bond reddeder.

Bond, oyun s?ras?nda Le Chiffre’e kar?? üstünlük sa?layarak oyunu kazan?yor gibi görünür. Obanno, Le Chiffre’yi pusuya dü?ürür, ancak paray? geri kazanmak için oynamaya devam etmesine izin verir. Obanno’nun korumas? Bond ve Vesper’? görür, ancak Bond hem onu hem de Obanno’yu öldürür. Travma geçiren Vesper’? teselli eden Bond, Le Chiffre’e kar?? oyunu kaybeder.

Where to watch Casino Royale

Le Chiffre’nin sevgilisi Valenka, Bond’un martinisini digitalis ile zehirler. Aston Martin DBS V12’sinden bir panzehir ve defibrilatör alan Bond bay?l?r ama Vesper arkas?ndan yeti?erek onu kurtar?r. Bond oyuna geri döner, bir flo? ile 115 milyon dolar de?erindeki poker oyununu kazan?r. Görünü?e göre Mathis taraf?ndan ihbar edilen Le Chiffre, Vesper’? kaç?r?r ve onu Bond’u tuza?a dü?ürmek için kullan?r. Le Chiffre onlar? terk edilmi? bir gemiye getirir ve Bond’a kazand??? paran?n banka hesab? ?ifresini aç?klamas? için i?kence yapar, ancak Bond reddeder. Bay White, Bond ve Vesper’? hayatta b?rakarak, paralar?yla kumar oynayarak kurulu?unun güvenine ihanet etti?i için ceza olarak Le Chiffre’yi öldürür.

 • Martin Campbell, Bond filmlerinin on yedincisi, Alt?n Göz’de yine yönetmen olarak görev al?r.
 • Sevgilileri, Bond k?zlar? da; Bond’a ba??ml?, her yönüyle sad?k görüntüden s?yr?lm??, ba??ms?zl???n? ilan etmi? görünür.
 • Görünü?e göre Mathis taraf?ndan ihbar edilen Le Chiffre, Vesper’? kaç?r?r ve onu Bond’u tuza?a dü?ürmek için kullan?r.
 • Bu bölümde ise; Bond’un iyi olmayan yönleri,’Katil olman?n sorgusu, ‘herkes bu kadar rahat cinayet i?leyebilir mi?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *