fbpx

Casino Royale

Özellikle de Bond severler belki de, tahmin etmeyecekleri, fazla popüler olmayan Daniel Craig’in, yeni Bond filmine neler getirebilece?i konusunda endi?elerini dile getirmi?lerdir. Yönetmen koltu?unda ikinci kez Martin Campbell, yeni bir Bond ve yeni senaristlerle beyazperdeye sunulan Casino Royale, genel olarak ele?tirmenlerden iyi not alm??t?r. Filmin kalitesinde senaristlerin etkisinin oldu?unu söyleyenler, bunun yan? s?ra James Bond rolünde Daniel Craig’i ba?ar?l? bulanlar da olmu?tur. Casino Royale, ?ngiliz gazeteci, yazar Ian Fleming’in 1953’te yay?nlanan ayn? adl? roman?ndan, sinemaya uyarlanan 2006 yap?m? casus filmi. Yönetmenli?ini Martin Campbell’?n yapt??? Casino Royale, sinema tarihinin en uzun seriye sahip olan James Bond filmlerinin yirmi birincisi. Seriden ayr? bir filmi daha olan Casino Royale, ABD ve ?ngiltere ortak yap?m?.

 • Martin Campbell, Bond filmlerinin on yedincisi, Alt?n Göz’de yine yönetmen olarak görev al?r.
 • Bond oyuna geri döner, bir flo? ile 115 milyon dolar de?erindeki poker oyununu kazan?r.
 • Senaryosunda, Robert Wade ve Neal Purvis yan? s?ra Paul Haggis’in imzas? var.
 • Sevgilileri, Bond k?zlar? da; Bond’a ba??ml?, her yönüyle sad?k görüntüden s?yr?lm??, ba??ms?zl???n? ilan etmi? görünür.

Le Chiffre, mü?terilerinin kaybetti?i paray? telafi etmek için Karada?’daki Casino Royale’de yüksek bahisli bir Texas hold’em turnuvas? düzenler. MI6, Le Chiffre’nin poker’de yenilmesi halinde, mü?terileri hakk?nda bilgi kar??l???nda ?ngiliz hükûmetine s???nmaya zorlayaca??na inanarak turnuvaya Bond’u gönderir. Bond, 10 milyon dolar paray? koruyan bir ?ngiliz Hazine ajan? olan Vesper Lynd ile tan??t?r?l?r. Tren yolculuklar? s?ras?nda birbirlerini de?erlendirir ve içgörülü tahminlerde bulunurlar.

James Bond Serisi izle

MI6 Ajan? James Bond, Prag’daki ?ngiliz Büyükelçili?i’ndeki hain bölüm ?efi Dryden ve irtibat? Fisher adl? iki hedefi öldürerek 00 ajan statüsüne terfi eder. Size daha iyi hizmet sunmak, içerik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek için çerezler arac?l??? ile internet tarama verileri topluyoruz.

 • Casino Royale, 14 Kas?m 2006’da Odeon Leicester Meydan?’nda prömiyer yapt?.
 • Onu, paran?n teslim edilmesine kadar takip eder, burada silahl? adamlar onu tespit ettikten sonra onu esir al?r.
 • ‘ tarz? konular, normale dayand?r?lmadan temaya i?lenmi?, bir nevi bu ele?tirinin önüne bir set çekilmi?tir.

Serinin son dört filminde ba? karakter, ‘James Bond’u canland?ran Pierce Brosnan’?n yerini Daniel Craig al?r. Oyuncu seçimi, James Bond olarak Pierce Brosnan’?n yerini alacak yeni bir aktör için geni? çapl? bir ara?t?rmay? içeriyordu; Ekim 2005’te duyurulan Craig’in seçimi tart??malara yol açt?. Filmin mekan çekimleri Çekya, Bahamalar, ?talya ve Birle?ik Krall?k’ta Barrandov Stüdyolar? ve Pinewood Stüdyolar?’nda in?a edilen iç setlerle gerçekle?tirildi.

You might also like

Casino Royale, serinin ilk filmi, Dr. No’da yer alan konulara; James Bond’un, romandaki ajan 007 kod ad?yla ba?lad??? göreve geri dönü? yapar.Yazar Ian Fleming’in, Casino Royale (roman) hariç, James Bond serisi on üç roman? daha bulunur. Judi Dench, bu filmde oldu?u gibi, on yedinci Bond filmi ‘Alt?n Göz’ filminden beri ‘M’, karakterini oynam??t?r. Filmin yap?mc?s?, son alt? Bond filmine imza atan isimler; Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson. Casino Royale, serinin son yirmi bölümünde süregelen çizginin d???na ç?karak köklü bir de?i?ime gider. Filmin ba? karakteri James Bond ve Bond k?zlar?, olarak tabir edilen kad?n karakterleri de bu de?i?imin içinde görmek mümkün.

Bond, binan?n yüzdürme cihazlar?n? vurur ve temelin Büyük Kanal’a batmas?na neden olur. Silahl? adamlar? öldürür, ancak Vesper yükselen suya dalan bir asansörde hapsedilir. Bond’un kendisini kurtarmas?n? önlemek için kendini içeri kilitledikten sonra bo?ulur; Bond – Vesper’?n bedenini kurtar?r ama onu canland?rmak için art?k çok geçtir. Uganda’da, gizemli bir ki?i Bay White, Lord’un Direni? Ordusu’nun yüksek rütbeli bir üyesi olan Steven Obanno’yu teröristlere çal??an bir Arnavut bankac? olan Le Chiffre ile tan??t?r?r.

Casino Royale Film Konusu

?yi bir ki?i izlenimi veren, öldürmesi gayet kolay ve normal görünen James Bond, bu filmde ki?ili?i sorgulanabilecek, zaman zaman kendisiyle de çeli?en bir portreyle izleyicinin kar??s?na ç?kar. Sevgilileri, – Bond k?zlar? da; Bond’a ba??ml?, her yönüyle sad?k görüntüden s?yr?lm??, ba??ms?zl???n? ilan etmi? görünür. Önceki Bond filmlerinin k?yas?ya ele?tirilen bir yönü, inand?r?c?l?ktan uzak olu?uydu.

Le Chiffre’nin sevgilisi Valenka, Bond’un martinisini digitalis ile zehirler. Aston Martin DBS V12’sinden bir panzehir ve defibrilatör alan Bond bay?l?r ama Vesper arkas?ndan yeti?erek onu kurtar?r. Bond oyuna geri döner, bir flo? ile 115 milyon dolar de?erindeki poker oyununu kazan?r. Görünü?e göre Mathis taraf?ndan ihbar edilen Le Chiffre, Vesper’? kaç?r?r ve onu Bond’u tuza?a dü?ürmek için kullan?r. Le Chiffre onlar? terk edilmi? bir gemiye getirir ve Bond’a kazand??? paran?n banka hesab? ?ifresini aç?klamas? için i?kence yapar, ancak Bond reddeder. Bay White, Bond ve Vesper’? hayatta b?rakarak, paralar?yla kumar oynayarak kurulu?unun güvenine ihanet etti?i için ceza olarak Le Chiffre’yi öldürür.

Son Haberler

Casino Royale, 14 Kas?m 2006’da Odeon Leicester Meydan?’nda prömiyer yapt?. Ele?tirmenler Craig’in karakteri yeniden ke?fetmesini ve filmin önceki Bond filmlerinin kinayelerinden ayr?lmas?n? vurgulayarak, ezici bir ço?unlukla olumlu ele?tiriler ald?. Dünya çap?nda 606 milyon dolar has?lat elde ederek 2012’de Skyfall vizyona girene kadar en yüksek has?lat yapan James Bond filmi oldu. Yap?m ?irketi Sony Pictures Entertainment’?n film çekilmeden önce James Bond karakterini Daniel Craig’in oynayaca??n? aç?klamas?n?n ard?ndan ele?tiriler ba?lar.

 • MI6, Le Chiffre’nin poker’de yenilmesi halinde, mü?terileri hakk?nda bilgi kar??l???nda ?ngiliz hükûmetine s???nmaya zorlayaca??na inanarak turnuvaya Bond’u gönderir.
 • Travma geçiren Vesper’? teselli eden Bond, Le Chiffre’e kar?? oyunu kaybeder.
 • Filmin yap?mc?s?, son alt? Bond filmine imza atan isimler; Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson.
 • Bond bir MI6 hastanesinde uyan?r ve Mathis’i hain olarak tutuklatt?r?r.
 • Yönetmenli?ini Martin Campbell’?n yapt??? Casino Royale, sinema tarihinin en uzun seriye sahip olan James Bond filmlerinin yirmi birincisi.

Bond, oyun s?ras?nda Le Chiffre’e kar?? üstünlük sa?layarak oyunu kazan?yor gibi görünür. Obanno, Le Chiffre’yi pusuya dü?ürür, ancak paray? geri kazanmak için oynamaya devam etmesine izin verir. Obanno’nun korumas? Bond ve Vesper’? görür, ancak Bond hem onu hem de Obanno’yu öldürür. Travma geçiren Vesper’? teselli eden Bond, Le Chiffre’e kar?? oyunu kaybeder.

Casino Royale videos

Ba?l?ca rollerini, Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino payla??r. Martin Campbell, Bond filmlerinin on yedincisi, Alt?n Göz’de yine yönetmen olarak görev al?r. Senaryosunda, Robert Wade ve Neal Purvis yan? s?ra Paul Haggis’in imzas? var.

 • MI6 Ajan? James Bond, Prag’daki ?ngiliz Büyükelçili?i’ndeki hain bölüm ?efi Dryden ve irtibat? Fisher adl? iki hedefi öldürerek 00 ajan statüsüne terfi eder.
 • Le Chiffre, mü?terilerinin kaybetti?i paray? telafi etmek için Karada?’daki Casino Royale’de yüksek bahisli bir Texas hold’em turnuvas? düzenler.
 • Filmin mekan çekimleri Çekya, Bahamalar, ?talya ve Birle?ik Krall?k’ta Barrandov Stüdyolar? ve Pinewood Stüdyolar?’nda in?a edilen iç setlerle gerçekle?tirildi.
 • Serinin son dört filminde ba? karakter, ‘James Bond’u canland?ran Pierce Brosnan’?n yerini Daniel Craig al?r.
 • Le Chiffre’nin sevgilisi Valenka, Bond’un martinisini digitalis ile zehirler.

Bu bölümde ise; Bond’un iyi olmayan yönleri,’Katil olman?n sorgusu, ‘herkes bu kadar rahat cinayet i?leyebilir mi? ‘ tarz? konular, normale dayand?r?lmadan temaya i?lenmi?, bir nevi bu ele?tirinin önüne bir set çekilmi?tir. Casino Royale, tüm bu de?i?ikliklerle serinin ilk bölümünde i?lenilen konular?na iddial? bir geri dönü? yapar.

Where to watch Casino Royale

Bond filmlerine özgü müzi?i, bunun bir James Bond filmi oldu?unu yeterince gösterir. Bond bir MI6 hastanesinde uyan?r ve Mathis’i hain olarak tutuklatt?r?r. Pokerde kazand??? paray? aktaran Bond, Vesper ile birlikte iyile?mek için beraber toki time slot vakit geçirmeye ba?lar. M, paran?n asla yat?r?lmad???n? aç?klay?nca Bond, Vesper’?n kendisine ihanet etti?ini anlar. Onu, paran?n teslim edilmesine kadar takip eder, burada silahl? adamlar onu tespit ettikten sonra onu esir al?r.

 • Judi Dench, bu filmde oldu?u gibi, on yedinci Bond filmi ‘Alt?n Göz’ filminden beri ‘M’, karakterini oynam??t?r.
 • Uganda’da, gizemli bir ki?i Bay White, Lord’un Direni? Ordusu’nun yüksek rütbeli bir üyesi olan Steven Obanno’yu teröristlere çal??an bir Arnavut bankac? olan Le Chiffre ile tan??t?r?r.
 • Tren yolculuklar? s?ras?nda birbirlerini de?erlendirir ve içgörülü tahminlerde bulunurlar.
 • M, paran?n asla yat?r?lmad???n? aç?klay?nca Bond, Vesper’?n kendisine ihanet etti?ini anlar.
 • ?yi bir ki?i izlenimi veren, öldürmesi gayet kolay ve normal görünen James Bond, bu filmde ki?ili?i sorgulanabilecek, zaman zaman kendisiyle de çeli?en bir portreyle izleyicinin kar??s?na ç?kar.
 • Önceki Bond filmlerinin k?yas?ya ele?tirilen bir yönü, inand?r?c?l?ktan uzak olu?uydu.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *